نخستین کارگاه پژوهشی مجازی کشوری با عنوان : (چگونه پژوهش مجازی را جذاب کنیم )

702
با ارائه دکتر مجید میرزا وزیری استاد دانشگاه فردوسی مشهد برگزار کننده : دانشگاه فرهنگیان ، مدیریت امور پردیس های خراسان رضوی
pixel