ویدیو دستور کار سوم آزمایشگاه شبکه-آزمایش شماره یک

14
رصد ترافیک عبوری مسیر های بین pc1 و pc3 در وایرشارک و نمایش آدرس های مک و آی پی مبدا و مقصد در هر یک از مسیر ها در وایرشارک
pixel