گفتار 6 ”چرا انسان بر فرشته برتری دارد“

65
و چگونه آدمی می تواند نکوهیده را از خود دور کند و از قصه ها و فابل ها چه ها میتوان آموخت.
pixel