مستند کمپین طرح «تحصیل بدون آسیب» بیمه معلم

486

از طرح موضوع و چالش بیمه معلم تا ایده پردازی و مراحل اجرای کمپین این طرح با حضور چهره های ورزشی ایران کاری از آژانس تبلیغاتی بادکوبه #مهدی_رحمتی #مریم_طوسی #کمال_کامیابی_نیا