وزير اقتصاد ارمنستان در اصفهان

28
وهان کروبیان وزیر اقتصاد جمهوری ارمنستان در دیدار با عباس رضایی استاندار اصفهان
pixel