مستند درون کرم چاله (Through the Wormhole) | قسمت دوم | معمای سیاه چاله ها

2,292

بخش ۲: معمای سیاه چاله ها (The Riddle of Black Holes) هیچ چیزی در جهان قوی تر از سیاه چاله ها وجود ندارد.

بچه های قلم
بچه های قلم 1.6 هزار دنبال کننده