اینجا تخت ها پر و خالی میشوند

641
بیمارستان شهدای پاکدشت به عنوان یکی از بیمارستان های سانتر کرونا روزانه بیماران مبتلا به کرونا زیادی را پذیرش و بستری میکند.
pixel