گفتار 79 ” عبادت ، فهم هستی است “

45
عبادت ، فهم هستی است و مهم در مقدار فکری است که با عبادت آمیخته میشود.
pixel