گفتار هفتاد و نهم ” عبادت ، فهم هستی است “

41

عبادت ، فهم هستی است و مهم در مقدار فکری است که با عبادت آمیخته میشود.