دومین کنگره اسپرانتوی ایران: سخنرانی Yves Nicolas

273

سخنرانی به زبان اسپرانتو توسط ایو نیکولاس (Yves Nicolas)، اسپرانتیست فرانسوی، در دومین کنگره اسپرانتوی ایران (شهریور 94).

اسپرانتو
اسپرانتو 63 دنبال کننده