از سیل تا آبگرفتگی آق قلا در گلستان از زبان مردم،

140

از سیل تا آبگرفتگی آق قلا در گلستان از زبان مردم،