گفتگوی 18:30 با حضور رئیس انجمن تولیدکنندگان لاستیک

56

گفتگوی 18:30 شبکه خبر با حضور رئیس انجمن تولیدکنندگان لاستیک ایران چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۷