واقعیت کاهوده

125
آیا واقعیت و واقهیت مجازی می تواند جای هم را بگیرند؟
pixel