بررسی امورمالیات باشگاه ها در اتحادیه فوتبال

76

دوشنبه 17 اردیبهشت اتحادیه فوتبال میزبان مدیران و نمایندگان باشگاه های فوتبال جهت بررسی مسایل و مشکلات امورمالیاتی بود