تلاش برای کشف اعماق ناشناختۀ اقیانوس ها

249
چه چیزی در عمیق ترین بخش اقیانوس ها وجود دارد؟ آیا حیوانات یا گیاهانی در آنجا زندگی می کنند؟ این ها سؤالاتی است که قرار است پس از سفرهای اکتشافی به اعماق پنج اقیانوس، به آنها پاسخ داده شود
pixel