شب شعر عاشورا- هاشم کرونی

313

شعرخوانی هاشم کرونی در شب شعر عاشورای شیراز