پیش‌بینی آثار و پیامدهای کرونا بر اقتصاد ایران و جهان

7
منیره امیر خانلو معاون پژوهشی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، می‌گوید: طی بررسی‌های صورت گرفته بیشترین تاثیر منفی کرونا بر کسب‌و‌کارها در کاهش میزان فروش و افزایش بدهی است که انتظار می‌رود با تمدید معافیت‌ها تا پایان سال از وخیم‌تر شدن اوضاع جلوگیری شود چراکه براساس آخرین تحقیق هاروارد بیزینس بدون حمایت و ابتکار عمل دولت‌ها امکان بازگشت رشد اقتصادی قبل از کرونا میسر نخواهد بود.
pixel