گفتار 29 ”معنای مراقبت“

128
پاسدار لحظه های خوب زندگی باشیم. “بذرهای آفرینش” و گنجواره های دیگر…
pixel