سیستم فوق بشری و پیشرفته کنترل زیرزمینی سیل در توکیو ژاپن؛

79

سیستم فوق بشری و پیشرفته کنترل زیرزمینی سیل در توکیو ژاپن؛ این سیستم که هوش از سر هر آدمی می‌پراند! تاکنون ده‌ها سیل در ژاپن کنترل و هزاران انسان و خانه هایشان را در امان نگه‌داشته است! حال کشورمان ایران را ببینید که هنگام وقوع سیل تنها کار مسئولان و ستاد بحران اخطار به مردم و تخلیه منازل است! کاش مسئولان این سیستم ها را ببینند و کمی به فکر باشند تا بجای ساختن فقط سد، از روش‌های دیگر مهندسی هم بهره ببرند!