پیام یک عشایر روستای ماران به مسئولین بابت مشکلات عشایر بر اثر باران و سیل

272

پیام یکی از عشایران روستای ماران به مسئولین جهت رسیدگی به مشکلات ایجاد شده به عشایر بر اثر باران و سیل