داغترین‌ها: #اربعین

ترسیم تصویر کفشدوزک با استفاده از ابزارهای مختلف در Adobe Illustrator

100
سکانس 17- ترسیم تصویر کفشدوزک با استفاده از ابزارهای مختلف در Adobe Illustrator کتاب تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی مطالب بیان شده اشنایی با بخش Arrange در منوی Object به منظور تغییر ترتیب چیدمان شکل‌ها استفاده‌ی بهینه از ابزارها نسخه‌برداری از شکل‌ها با استفاده از Copy در منوی Edit و یا فشردن کلیدهای میانبر Ctrl+C بردین و جداسازی شکل‌ها با استفاده از Cut در منوی Edit و یا فشردن کلیدهای میانبر Ctrl+X الصاق کردن شکل‌های کپی شده و یا بریده شده با استفاده از Paste در منوی Edit و یا فشردن کلیدهای میانبر Ctrl+V ایجاد تصویر برداری کفشدوزک
pixel