جلسه 15 پروپوزال نویسی: آموزش نحوه تکمیل زمانبندی فعالیت تحقیق

124

در این جلسه از بسته آموزشی پروپوزال نویسی آموزش نحوه نگارش فرضیه های تحقیق آموزش داده شده است. لینک مشاهده نسخه کامل ویدئو در: http://rayanthesis.ir/content?i=1564916943