پیدایش پژوهش عملیاتی

21
پیدایش رشته پژوهش عملیاتی (تحقیق در عملیات) از جنگ جهانی دوم و تشکبل تیمی توسط پاتریک بلکت
pixel