4 شعبه تامین اجتماعی در تهران شعب اختصاصی شرکت های دانش بنیان تعیین شدند

75

مشاور معاونت بیمه ای سازمان تامین اجتماعی گفت: شعب یک، سیزده، نوزده و بیست و دو تامین اجتماعی در تهران به عنوان شعب تخصصی قراردادهای دانش بنیان تعیین شدند.

pixel