آزمایش موشک خلیج فارس

3,769

موشک خلیج فارس اولین موشک بالستیک ضد کشتی ایرانیست که بردی حدود 300 کیلومتر دارد.