آشنایی با کلینیک صندلی چرخدار

345
دومین همایش آشنایی با آخرین دستاوردهای فناوری توانبخشی و صندلی چرخدار در تاریخ های 30 آذر و یکم دی ماه 1398 در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار شد و در این همایش تولید کنندگان صندلی چرخداردر خصوص آخرین تولیدات خود سخنرانی کردند و در روز دوم مقالاتی در خصوص فناوری های توانبخشی منتشر شد. آقای مهندس مصطفی علامی کارشناس اعضای مصنوعی و وسایل کمکی و پژوهشگر صندلی چرخدار در خصوص کلینیک صندلی چرخدار سخنرانی کردندکه می تواند برای علاقمندان مفید واقع شود
pixel