برنامه تلویزیونی تجلی حضور(گزارش دانش بنیان)

193
حضور پررنگ شرکت نانوبتن در رسانه، بدلیل عملکرد بسیار مناسب این شرکت و پیوستن به جمع شرکت های دانش بنیان
pixel