قدم های استقرار مدیریت فرایند

81
در این ویدیو میخواهم قدم های استقرار مدیریت فرایند را توضیح دهم
pixel