پادکست ایرانمهر | قسمت اول

238
خلیج فارس، از لحاظ استراتژیک، یکی از مهمترین راه های آبی جهانه. اگر چه امروزه این نام بیشتر با "نفت" تداعی میشه، اما پیشینه ی غنی تاریخی خلیج فارس به هزاران سال قبل از اکتشاف نفت باز میگرده. در فراز و نشیب این هزاره ها و قرن ها، تمدن و هویت پارسی طوری با این گستره ی آبی در هم تنیده که نام خلیج فارس و هویت ایرانی رو رسما از هم جدایی ناپذیر کرده. www.iranmehrcollege.com | 021-84378
pixel