معرفی واحد ارتباط با صنعت دهکده جهانی دانش و مهارت

39
معرفی واحد ارتباط با صنعت توسط دکتر متین آل احمد مدیر این واحد در دهکده جهانی دانش و مهارت. دهکده جهانی دانش و مهارات به پشتوانه زیر ساخت های گسترده، اساتید مجرب و پرسنل توانمند خود چشم اندازی روشن را در مسیر رشد و توسعه فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و همچنین انتقال دانش و مهارت تخصصی به کسب و کارهای جاری کشور، واحد ارتباط با صنعت را ایجاد نمود. این واحد برای نیل به اهداف دهکده جهانی دانش و مهارت فعالیت خود را درسه حوزه تفکیک نموده است: 1- اجرای پروزه های صنعتی و سازمانی 2- آموزش های سازمانی 3- عقد تفاهم نامه با سازمان های همکار و همتراز
GKVofficial 74 دنبال کننده
pixel