مباحث ویژه 2 - جلسه 12 ( آموزش Word Embeddings - روش glove)

845

در این جلسه یک روش دیگر برای آموزش word embedding مطرح شد و در آخر مشکل bias این روش ها و رفع آن ها بیان گردید.