ترس از زایمان | سزارین یا طبیعی

4,271

مستند" دویست و هشتاد روز" درباره معضل بزرگ انتخاب نوع زایمان در جامعه ایرانی می باشد. این اثر تلاش کرده تا فهم عمومی نسبت به این مسئله بیشتر شود. در سینمامارکت تماشا کنید. http://cmmt.ir/4YN