گفتگو با آقای اسخت اروزبای سفیر قزاقستان در ایران

101

برنامه تلویزیونی سفیران به بررسی تعاملات جمهوری اسلامی با سایر کشور ها در گفتگو با عالی ترین مقام کشور مورد نظر در ایران می پردازد. سفیران در دفتر خود سفیران، جایی که تا کنون کمتر دیده شده است در فضای صمیمانه به گفتگو می نشینند. این برنامه گفتگو با آقای اسخت اروزبای سفیر جمهوری قزاقستان در جمهوری اسلامی ایران تهیه کننده و مجری: عبداله عبدی