بانوی راپل کار در برنامه با همستان

1,942

حضور بانوی راپل کار و عضو جمعیت هلال احمر در بخشی از برنامه باهسمتان همراه با گفتگو با مسئول رالی بانوان ایران