داستان های یزد : جهانگردان

126
گفت: خاکش دلبسته ات می کند. شنیده بودم اما از یک ماه پیش که بی صبرانه اولین تعطیلی را انتظار می کشیدم تا دوباره درِ گنجه را باز کنم، شگفت زده شوم و لذت ببرم. باورم شد این شهر خاکش واقعا دامن گیر است. (با لبخند)به عشقش مبتلا می شوی.
pixel