در مسیر موفقیت به این دلیل مخالف و دشمن پیدا می کنید !

201

در مسیر رسیدن موفقیت جای بعضی از دوستانتون تنهاتون میزارن . چرا !!! ارائه توسط : سخنران و مشاور انگیزشی و الهام بخشی - بهروز بیات