زمانها_Eng4Per_206_Tenses Part 11

120
این درس درباره ی زمانهای مختلف در زبان انگلیسی میباشد. نحوه ی منفی کردن, پرسشی کردن و پاسخ دادن به پرسش ها از مطالب این درس میباشد. زمان گذشته ساده, گذشته استمراری, گذشته کامل, حال ساده, حال استمراری, حال کامل و دیگر زمانها در این درس توضیح داده شده است. درس ۲۰۶ This lesson is about English tenses and the way we change them to negative, question and the way we answer to the questions. Simple past, past progressive, past perfect, simple present, present progressive and other tenses are explained in this v
pixel