آهن از آسمان به زمین آمده

506
این حقیقت علمی همچون موارد دیگری که إلهی بودن قرآن و درستی آن را نشان میدهند مهر تائید میزند بر حقانیّت قرآن و لازم بودن عمل به دستورهای آن برای رشد و سعادت انسانها در دنیا و آخرت را برای ما مشخص میکند - و البته انسانها اختیار دارند که بپذیرند یا نپذیرند و خداوند هم کسی را مواخذه نمی کند مگر اینکه حُجّتش را بر او تمام کرده باشد و حق و باطل و کار درست و نادرست را به ما فهمانده باشد
pixel