عملیات ارتش در شمال استان حماه سوریه

901

شامل حملات هوایی به زرهپوش مواضع و تجمعات افراد مسلح در شمال استان حماه سوریه است

نیما
نیما 61 دنبال کننده