انتخاب با شماست ...

84

دکتر سیدعلیرضا سجادی دانشیار روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد " خود را درمقابل انتخاب هایمان مسئول بدانیم "

pixel