یک دقیقه با کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران

86
شهر وین به عنوان بهترین شهر جهان از نظر کیفیت زندگی انتخاب شده است!! چه ویژگی هایی کیفیت زندگی در یک شهر را مشخص می کند.
pixel