آموزش اظهارنامه پلمپ دفاتر قانونی - دفتر روزنامه و کل

887

در این آموزش، نحوه تکمیل و ارسال اظهارنامه پلمپ دفاتر قانونی کل و روزنامه توضیح داده شده و به نکات مهم و کلیدی آن نیز اشاره شده است. جهت مشاهده آموزش های بیشتر به سایت حسابنو مراجعه کنید. Hesabno.com