بی نیازی از قرآن

153
کسانی هم که از ما شرعمدارانِ شرع ندار! قرآن را ظنی الدلالة می دانند و به قرآن مراجعه نمی کنند؛ می گویند که قرآن مهم تر، عمیق تر و بالاتر از این است که ما بفهمیم! بنابرین می رویم سراغ چیز دیگر! سراغ متناقضات، متعابدات، فتاوایِ متناقض، رأی های مختلف!
pixel