مصاحبه بیمار و دکتر سهرابی 21

657

- یک هفته پس از عمل زیبایی بینی - بینی استخوانی با پوست ضخیم - بینی دارای انحراف و پولیپ - نتیجه: بینی نیمه فانتزی مردانه

pixel