مصاحبه لبخند با هادى فرنود مدیر عامل استارتاپ كاموا

164

مصاحبه اختصاصى لبخند با آقای هادى فرنود مدیر عامل استارتاپ كاموا در حاشیه برگزارى نخستین همایش تجربه كسب و كار دیجیتال