دیود چگونه کار می کند؟ [iranmohandes.com]

61

دیود (Diode) قطعه ای الکترونیکی است که دو سر دارد و جریان الکتریکی را در یک جهت از خود عبور می دهد. [iranmohandes.com]