گرفتاری های کارآفرینان را شنوا باشید!

103

صحبت های آقای عبدالوهاب سهل آبادی رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در شانزدهمین جشنواره تولید ملی، افتخار ملی