در بهشت میتوانی همینجا باشی! / گویند کسان بهشت با حور خوش است - من میگویم که آب

2,461

گویند کسان بهشت با حور خوش است من میگویم که آب انگور خوش است این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار که آواز دهل شنیدن از دور خوش است برای مشاهده کامل این مجموعه و آثار دیگر به سایت منتظر 110 به آدرس زیر مراجعه کنید www.Montazar110.com