کاردرمانی در کودکان اوتیسم 09120452406بیگی.کاردرمانی در کودکان.کاردرمانی.

2,638
کاردرمانی در کودکان اوتیسم هم از لحاظ جسمی و هم از لحاظ ذهنی باید برای این کودکان انجام شود تا مهارت های حفظ تعادل راه رفتن نشستن درمان شود و کاردرمانی ذهنی باعث برقراری ارتباط بهتر کودکان و همچنین حل مشکلات رفتاری و حسی گودکان می شود.درمان و توانبخشی تخصصی کودکان اوتیسم در کلینیک ونک.09120452406بیگی.gofkar.comمطالب بیشتر
pixel