موزه استاد عزت الله انتظامی

822
مهمترین سراهایی كه جهت مرمت و تبدیل آنها به موزه و مراكز فرهنگی به این شركت ابلاغ شده و خرید ملک و یا مرمت آنها به پایان رسیده است شامل:1-منزل استاد مطهری2-منزل شهید چمران3-منزل دکتر شریعتی4- مرمت عمارت عین الدوله و تبدیل آن به گالری برگ5- مرمت عمارت امیر احمدی و تبدیل آن باغ موزه هنر های ایرانی6- مرمت منزل شید بهشتی7-منزل استاد انتظامی شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران entezamimuseum.ir
pixel